YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข้อมูลตามปี


 
หัวข้อข่าว
วันที่
เงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน เงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 20-03-2019
ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 20-03-2019
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 20-03-2019
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่  24  เมษายน 2561 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 20-03-2019
รายงานประจำปี 2561ใน รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน รายงานประจำปี 2561ใน รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน 20-03-2019
ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 20-03-2019
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) 20-03-2019
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข) งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข) 19-03-2019
ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แก้ไข) ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แก้ไข) 12-03-2019
การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่บริษัทร่วมของบริษัทฯ การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่บริษัทร่วมของบริษัทฯ 12-03-2019
ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสด และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 12-03-2019
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว) 22-02-2019
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2) สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-2) 22-02-2019
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 22-02-2019
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1 21-02-2019