YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Quality - Security
คุณภาพ / ความปลอดภัย

วัตถุดิบ และ ฉลาก

การคัดเลือกวัตถุดิบ
ที่ใช้ในการผลิต

การผลิตอาหารจะมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้นั้น ต้องเริ่มต้นมาจากวัตถุดิที่ดี โดยทางเราจึงได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการเลือกสรรวัตถุดิบที่นำมาใช้ ซึ่งมีหลักปฏิบัติดังนี้

1. วัตถุดิบต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมีคุณภาพ และสอดคล้องกับกฏหมาย จึงมีการจัดทำมาตรฐานวัตถุดิบเพื่อใช้ในการตรวจรับ

2. จัดทำระบบการคัดเลือก และประเมินผู้เสนอขาย (Supplier) เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยของวัตถุดิบที่นำมาใช้ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องตามกฏหมายของวัตถุดิบนั้นๆด้วย เช่น สถานที่ต้องผ่านการรับรองระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) จากหน่วยงานรับรองที่น่าเชื่อถือ

3. มีโปรแกรมสำรวจสารก่อภูมิแพ้ในวัตถุดิบ เพื่อประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบแต่ละชนิด ใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกแหล่งผลิตวัตถุดิบ และการจัดการก่อภูมิแพ้ในระบบผลิต

4. จัดทำโปรแกรมการตรวจประเมินสถานที่ผลิตของผู้ผลิตขั้นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตขั้นต้นได้ผลิตผลิตภัณฑ์ภายใต้สภาวะที่ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย และสอดคล้องต่อกฏหมาย

5. ตรวจรับวิเคราะห์วัตถุดิบในทุกรุ่นที่รับเข้า โดยรายการตรวจสอบครอบคลุมทางด้านประสาทสัมผัส กายภาพ เคมี จุลินทรีย์ การปนเปื้อน และใบรับรองผลการวิเคราะห์ต่างๆจากผู้ผลิต

6. สุ่มตรวจสอบสารปนเปื้อนต่างๆ เช่น สารกำจัดศัตรูพืช (Pesticide) โลหะหนัก โดยใช้ห้องปฏิบัติการทั้งภายในและภายนอก เพื่อติดตามคุณภาพของวัตถุดิบต่างๆ ให้เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้งาน


ฉลากอาหาร

เนื่องจากบริษัทไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ภูเขาทอง" มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายส่งขายทั้งในและต่างประเทศ จึงมีมาตรฐานการแสดงรายละเอียดในฉลากอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคได้รับข้อมูลถูกต้องและชัดเจน โดยยึดหลักการแสดงดังนี้

  • การแสดงชื่ออาหาร ต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ไม่หลอกลวงผู้บริโภค
  • แสดงรายละเอียดต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค เช่น ข้อมูลทางโภชนาการ สารก่อภูมิแพ้ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับตนเอง
  • ระบุวันเดือนปีผลิตและหมดอายุ เพื่อการเก็บรักษาและสะดวกต่อการใช้งานของผู้บริโภค
  • รายละเอียดบนฉลาก ไม่มีข้อมูลที่เกินจริงหรือทำให้เข้าใจผิด มีความถูกต้อง ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค