YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Quality - Security
คุณภาพ / ความปลอดภัย

Quality Policy

01

มาตรฐาน ISO 9001

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 จากบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2559
02

มาตรฐาน GMP/HACCP

ได้รับมาตรฐาน GMP/HACCPจากบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559
03

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)

จากสำนักงานอาหารและยา (อย.)
04

เครื่องหมายรับรอง "ฮาลาล"

จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย