YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Quality - Security
คุณภาพ / ความปลอดภัย

Quality Policy

01

มาตรฐาน HACCP

ได้รับมาตรฐาน HACCP จากบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย
02

มาตรฐาน GHPs

ได้รับมาตรฐาน GHPs จากบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย
03

มาตรฐาน FSSC 22000

ได้รับมาตรฐาน FSSC 22000 จากบริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย
04

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)

จากสำนักงานอาหารและยา (อย.)
05

เครื่องหมายรับรอง "ฮาลาล"

จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย