YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

 สารจาก

    ท่านประธานกรรมการบริหาร

 

       ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันประกอบด้วยผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ลูกค้า และผู้บริโภค ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทฯด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เพื่อนพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ สอดคล้องกับค่านิยมหลักของ
องค์กรคือ “สามัคคีก่อให้เกิดประโยชน์สุข” อันเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯประสบผลสำ เร็จ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นไปในอนาคต

 

        ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ยังคงต่อเนื่อง และเพิ่มความรุนแรง ทั้งในประเทศไทย และทั่วโลกจาก การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส ทำให้ภาครัฐต้องใช้มาตรการขั้นสูงสุดคือ ปิดประเทศ ปิดการบริการของห้างร้าน สถานศึกษาต่างๆ ตลอดจนจำกัดการเดิน ทางระหว่างจังหวัด ภาวะเศรษฐกิจ ภาคการลงทุน อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการส่งออก ได้รับผลกระทบอย่างมาก ภาครัฐต้องใช้มาตรการเยียวยา   ต่างๆเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาพรวมของประเทศ ตลอดจนเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง

         บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ตระหนักในสถานะการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้น และเตรียมรับมือกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ถดถอย บริษัทฯมีการปรับตัวทั้งในด้านการทำงาน เฝ้าระวังและติดตามปัจจัยแวดล้อมต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่เชื้ออย่างรัดกุม มี การปรับแผนการผลิตและการขายอย่างรอบคอบ มีการใช้แอปพลิเคชั่น FACEBOOK, LINE, SHOPEE, LAZADA, INSTAGRAM และอื่นๆ เป็นเครื่องมือสื่อสารในโลกออนไลน์กับลูกค้าและผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และทรงพลัง ติดตามสถานการณ์ให้ความสำคัญแก่ลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทำให้การขายในประเทศ และต่างประเทศเป็นไปได้ตามเป้าหมาย ในส่วนการผลิต บริษัทฯให้ความสำคัญในการตรวจสอบ ปรับปรุงเครื่องจักรต่างๆ อย่างสม่ำเสมอการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย ควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาความเข้มแข็งด้านคุณภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยอาหาร ของผลิตภัณฑ์ โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร ในเวอร์ชั่น 5.1 (FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICAION Version 5.1) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจาก GLOBAL FOOD
SAFETY INITIATIVE (GFSI) จากการตรวจประเมินโดย บริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย จำกัด (BURO VERITAS THAILAND CO., LTD)

         ท่ามกลางวิกฤติในครั้งนี้ ทำให้มองเห็นพลังบวกของทีมงาน ความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน ตลอดจนผู้บริหารทุกคน ที่มุ่งมั่น ผลักดันให้บริษัทฯก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้อย่างน่าพอใจระดับหนึ่ง บริษัทฯ ยังต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆ และความท้าทายใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต ซึ่งคาดการณ์ว่าต้นทุนวัตถุดิบทางตรง บรรจุภัณฑ์ และสารเคมีจะสูงขึ้นมากบางรายการส่งสัญญาณสูงขึ้นเกือบเท่าตัว นอกจากนี้การแพร่เชื้อและกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสยังคงระบาดต่อเนื่อง เศรษฐกิจภายในประเทศที่อยู่ในภาวะชะลอตัว กำลังซื้อที่ถดถอย ยังมีเรื่องความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจ ตลอดจนราคาน้ำมันในตลาดโลกที่จะสูงขึ้น อุปสรรคเหล่านี้ยังคงท้าทายการบริหารงานตลอดจนพลังของทีมงานที่จะก้าวผ่าน และทำให้ธุรกิจของบริษัทฯสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

          บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการ ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และยึดหลักคุณธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม

          ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคุณ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันประกอบด้วยผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจทั้งภาคเอกชน และภาครัฐ ลูกค้า และผู้บริโภค ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจบริษัทฯด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร เพื่อนพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทพลังกาย พลังใจ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กรคือ “สามัคคีก่อให้เกิดประโยชน์สุข” อันเป็นแรงผลักดันให้บริษัทฯประสบผลสำเร็จ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัทฯจะเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นไปในอนาคต