YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล


บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
โดยจะจ่ายในปีถัดไปการจ่ายเงินปันผล

วันปิด
สมุดทะเบียน
วันจ่ายเงิน
ปันผล
เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
รอบผล ประกอบการ กำไรต่อ
หุ้น(บาท)
อัตราเงิน
ปันผล
เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)
5-5-2565 18-5-2565 1.60 1/1/2564-31/12/2564 1.72 93.06% 576
5-5-2564 18-5-2564 1.25 1/1/2563-31/12/2563 1.51 82.81% 450
5-5-2563 19-5-2563 1.15 1/1/2562-31/12/2562 1.24 92.92% 414
2-5-2562 17-5-2562 0.99 1/1/2561-31/12/2561 1.21 81.55% 356.40
2-5-2561 18-5-2561 1.00 1/1/2560-31/12/2560 0.96 104.24% 360
2-5-2560 17-5-2560 1.15 11/1/2559-31/12/2559 1.15 99.76% 414