YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล


บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี
โดยจะจ่ายในปีถัดไปการจ่ายเงินปันผล

วันปิด
สมุดทะเบียน
วันจ่ายเงิน
ปันผล
เงินปันผล
(บาท/หุ้น)
รอบผล ประกอบการ กำไรต่อ
หุ้น(บาท)
อัตราเงิน
ปันผล
เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)
7-05-2557 21-05-2557 1.35 1/1/2556-31/12/2556 1.39 97.14% 486
3-05-2556 21-05-2556 1.33 1/1/2555-31/12/2555 1.59 83.62% 478.80
8-05-2555 18-05-2555 1.22 1/1/2554-31/12/2554 1.33 91.81% 439.20
10-05-2554 19-05-2554 11.05 1/1/2553-31/12/2553 1.16 90.34% 378.00
4-05-2553 17-05-2553 1.01 1/1/2552-31/12/2552 1.19 84.59% 84.59%
4-05-2552 15-05-2552 0.875 1/1/2551-31/12/2551 1.04 83.97% 315.00