YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท


นายปริญญา วิญญรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นางพรนภา วิญญรัตน์

รองกรรมการผู้จัดการ

น.ส.มาลี วิญญรัตน์

กรรมการ

นายบัณฑิต วิญญรัตน์

กรรมการ

นายบัญชา วิญญารัตน์

กรรมการ

นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์

กรรมการ

นายพจน์ กองพุฒิ

  กกรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

พลเรือโททนง ศิริรังษี

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นายจิรวิทย์ มาสรังสรรค์

 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ