YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี


นโยบายการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยครอบคลุมหลักการสำคัญดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ได้ให้ความสำคัญและอำนวยความสะดวกให้ก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผย ข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งทีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชน เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสำเร็จในระยะยาว

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปรงใส

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูลการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เปิดเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้นายธนวัตน์ วิญญรัตน์ (กรรมการ) ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ โทร (02)703-4444 ต่อเลขานุการบริษัทหรือ ที่ website www.thaitheparos.com เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเพิ่ม เมนู "สำหรับผู้ถือหุ้น" บนเว็บไซต์ ของบริษัทขึ้นในปี 2550 เป็นต้นมา (เปลี่ยนเป็น "นักลงทุนสัมพันธ์" ในปี 2554) เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเปิดเผยบน เว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้น ยังสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ


5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 9 คน การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฏหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

  • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งคณะ
  • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้งคณะ
  • กรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ (เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้าน บัญชี การเงิน ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน จำนวน 2 คน)

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท


5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 


5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาสปีละ 5 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2.5 - 3 ชั่วโมง โดยปี 2564 ที่ผ่านมา มีการประชุม 5 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงทุกครั้ง (ยกเว้น นายบัญชา วิญญรัตน์ จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการปี 2564 : 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง 


5.5 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการตรวจสอบจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็น ไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับ เงินเดือน โบนัส เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนค่าตอบแทนในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ (ที่เป็นตัวเงิน) ได้แก่ เงินเดือนโบนัส ค่าที่ปรึกษา เงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง และค่าตอบแทนกรรมการ (บำเหน็จกรรมการ) ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

  จำนวน ค่าตอบแทน
กรรมการ
เงินเดือน+
โบนัส+อื่น ๆ
รวม
คณะกรรมการ 9 4,515,000.00 13,623,010.00 18,138,010.00
ผู้บริหาร 6 - 8,972,940.00 8,972,940.00
รวมคณะกรรมการ และผู้บริหาร 15 4,515,000.00 22,595,950.00 27,110,950.00