YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล


หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
Generic placeholder image

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี2564

DOWNLOAD FORM