YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน

ปี 2564

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2564 ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,982.65 63.53
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,137.98 36.47
สินทรัพย์รวม 3,120.63 100.00
หนี้สินหมุนเวียน 266.55 8.54
หนี้สินไม่หมุนเวียน 50.66 1.62
หนี้สินรวม 317.21 10.16
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,803.42 89.84

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธันวาคม 2564 ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขาย 3,102.81 99.00
รายได้อื่น 31.21 1.00
รวมรายได้ 3,134.02 100.00
ต้นทุนขาย 1,953.58 62.96
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 269.27 8.68
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 144.88 4.67
รวมค่าใช้จ่าย 2,367.73 76.31
ขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (0.11) 0.00
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)กำไร 4.76 0.15
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 770.94 24.60
ภาษีเงินได้ (152.01) (4.85)
กำไรสุทธิ 618.93 19.75
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) 1.72