Your Flavor Fullfillment
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 Download
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 Download
รายงานประจำปี 2560 ( รูปแบบ CD-ROM) 3. รายงานประจำปี 2560 ( รูปแบบ CD-ROM) Download
ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 4. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ Download
ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 5. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ Download
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. Download
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. Download
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) Download
เงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 9. เงื่อนไขหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน Download
ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น Download
แผนที่บริษัทฯ 11. แผนที่บริษัทฯ Download
ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและข้อมูลกรรมการอิสระ 12. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและข้อมูลกรรมการอิสระ Download
รายงานประจำปี 2558 13. รายงานประจำปี 2558 Download