YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

About Us
เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Vision

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องปรุงรสของไทย เป็นรสชาติของคุณ
ความสุขของคุณ

คุณค่านิยมหลัก
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
สัมพันธภาพที่ดี
ความซื่อสัตย์
และความจริงใจ

Core Value

  • มอบงานให้ถูกคน (Put The Right Man On The Right Job)
  • รู้ทันที ทำทันที เดินทันที
  • สัตย์ซื่อ ถือวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู้งานหนัก สร้างสุขลักษณะ และประหยัด
  • สามัคคีก่อให้เกิดประโยชน์สุข (Unity Creates Happiness)
นโยบายคุณภาพ

Quality Policy

ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยเทพรสจำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและให้บริการเป็นที่พึงพอใจ แก่ลูกค้าปัจจัยสาคัญอย่างยิ่ง คือ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ราคายุติธรรมเป็นที่ยอมรับของลูกค้า โดยให้นโยบายว่า