YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

About Us
เกี่ยวกับเรา

In 1660

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ
สัมพันธภาพที่ดี
ความซื่อสัตย์
และความจริงใจ

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด มหาชน

ก่อกำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโรงงานไทยเทพรสเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดย นายใช้ แซ่โค้ว ดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าชื่อ “ภูเขาทอง” ด้วยการดำเนินธุรกิจที่เจริญเติบโตมาเป็นลำดับ นับตั้งแต่ นายใช้ แซ่โค้ว , นายไกรลาศ วิญญรัตน์

จวบจนมาถึง นายปริญญา วิญญรัตน์ ได้ทำการจัดตั้งบริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ( มหาชน ) มีสถานที่ตั้งโรงงานผลิตอันทันสมัย ณ จังหวัดสมุทรปราการ ทำการผลิตซอสปรุงรส ซอสพริก น้ำส้มสายชูกลั่น ซอสหอยนางรม “ตราภูเขาทอง” ด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัย

ได้รับคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกว่า 58 ปี ด้วยศักยภาพความพร้อมของการผลิตและทีมงานบริหารส่งผลให้บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จและมีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและรวดเร็ว ตลอดจนบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเฉกเช่นในปัจจุบัน

60 ปี ไทยเทพรส.

Company Profile

 
มุ่งมั่นมาตรฐานสากล
บริษัทฯยังคงมุ่งเน้น
การมอบความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับลูกค้าและผู้บริโภคด้วย
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยม
ด้วยคุณภาพด้วยสัมพันธภาพ
ที่ดีความซื่อสัตย์
จริงใจ

บริษัทฯประสบความสำเร็จและได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

  
 

ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร ในเวอร์ชั่น 5.1 (FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION Version 5.1) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการอนุมัติจาก GLOBAL FOOD SAFETY INITIATIVE (GFSI) ประเมินโดย บริษัท บูโร เวอริทัส ประเทศไทย จำกัด (BURO VERITAS THAILAND CO., LTD)

 

ห่วงใยสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากความพึงพอใจสูงสุดที่มอบให้แก่ลูกค้าและผู้บริโภคด้วยสินค้า ที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทฯยังคงให้ความสำคัญกับโครงการและกิจกรรม เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นของพนักงาน ของชุมชนและของสังคมที่อาศัยอยู่

บริษัทฯประสบความสำเร็จ และได้รับการรับรองระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมสำหรับ เอส เอ็ม อี ทั้งระดับที่ 1 ในปี 2553 และระดับ ที่ 2 ในปี 2554 ตามลำดับ พนักงานทุกคนของบริษัทฯตระหนักใน บทบาทสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานทุกคนและคนทุกคนมีชีวิตที่ดี ยิ่งขึ้นไป