YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Quality - Security
คุณภาพ / ความปลอดภัย

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

กระบวนการผลิต

บริษัทไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เรามุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส โดยยึดหลักคุณภาพและความปลอดภัยเป็นหัวใจของทุกผลิตภัณฑ์ เรามีบุคลากรหรือทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่

A

พัฒนาขั้นตอนการออกแบบ

ขั้นตอนการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งนี้การวิจัยพัฒนายึดหลักกฏระเบียบของลูกค้าปลายทาง ในแต่ละประเทศเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องต่อกฏหมายประเทศต่างๆ

B

การคัดเลือกวัตถุดิบ

การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในความปลอดภัยของวัตถุดิบ

C

ศึกษาและทดสอบ

พร้อมกับมีการทดสอบอายุการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่วิจัยพัฒนาก่อนออกสู่ตลาด และมีการยืนยันความสอดคล้องตามมาตรฐานของลูกค้าและกฎหมาย ทั้งทางด้านประสาทสัมผัส ด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านจุลชีววิทยา

D

ใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์

การใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น