YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข้อมูลตามปี


 
หัวข้อข่าว
วันที่
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว) งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว) 13 พ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) 13 พ.ย. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566 13 พ.ย. 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว) 11 ส.ค. 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว) งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว) 15 พ.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) 15 พ.ค. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566 15 พ.ค. 2566
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 25 เม.ย. 2566
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผลปี 2565 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผลปี 2565 14 มี.ค. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565 27 ก.พ. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) 27 ก.พ. 2566
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 21 ก.พ. 2566