YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข้อมูลตามปี


 
หัวข้อข่าว
วันที่
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) 15-08-2022
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) 15-08-2022
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 15-08-2022
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) 13-05-2022
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 13-05-2022
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) 13-05-2022
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 22-04-2022
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565และจ่ายปันผลปี2564 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565และจ่ายปันผลปี2564 11-03-2022
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท 11-03-2022
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข) งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข) 24-02-2022
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) 24-02-2022
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) 24-02-2022
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564 24-02-2022
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบF24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบF24-1 21-02-2022