YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์


ค้นหาข้อมูลตามปี


 
หัวข้อข่าว
วันที่
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1-2564 (สอบทานแล้ว) งบการเงิน ไตรมาสที่ 1-2564 (สอบทานแล้ว) 13-05-2021
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) 13-05-2021
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564 13-05-2021
แก้ไขรายละเอียดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แก้ไขรายละเอียดงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 12-05-2021
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข) งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (แก้ไข) 12-05-2021
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 23-04-2021
ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 19-04-2021
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564และจ่ายปันผลปี2563 (แก้ไข) กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564และจ่ายปันผลปี2563 (แก้ไข) 12-03-2021
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564และจ่ายปันผลปี2563 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564และจ่ายปันผลปี2563 12-03-2021
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัท 12-03-2021
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) 23-02-2021
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว) 23-02-2021
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563 23-02-2021
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบF24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบF24-1 19-02-2021