YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

About Us
เกี่ยวกับเรา

นโยบายคุณภาพ (ISO9001:2008)
นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
  • บริษัทฯ กำหนดการใช้พลังงานทุกชนิดอย่างคุ้มค่า เป็นส่วนหนึ่ง ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงานการจัดการพลังงาน สื่อสารให้ทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั่วถึง
  • บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • บริษัทฯ ให้การสนับสนุนจัดสรรทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม เพื่อพัฒนางานด้านการจัดการ พลังงานอย่างต่อเนื่อง
  • บริษัทฯ มีการประชุมทบทวน นโยบาย เป้าหมาย แผนงานการจัด การพลังงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2554

นโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (จป.)

“ ทำงานอย่างปลอดภัย ไม่ประมาท ปราศจากอุบัติเหตุ ”

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559

นโยบายสิ่งแวดล้อม (EMS)
  • ตั้งใจดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง
  • ตั้งใจดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฏหมายและข้อกำหนด อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ตั้งใจดำเนินการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและลด มลพิษจากแหล่งกำเนิด

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2553