YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

Investor Relations
นักลงทุนสัมพันธ์

หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565


หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระ