YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

สวัสดิการ

สวัสดิการ

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายนำซอสปรุงรส ผลิตภัณฑ์ตรา ภูเขาทองมานานกว่า 60 ปี ต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ ซึ่งเราตระหนักเสมอว่า พนักงานของบริษัท คือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุด จึงได้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณภาพของพนักงานโดยจัดให้มีการฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการอบรม On the job training ให้แก่พนักงานที่เข้าใหม่ หรือพนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายงาน เป็นต้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่มีคุณค่าต่อองค์กรเพิ่มขึ้นและเจริญเติบโต พร้อมกับบริษัทฯ

สวัสดิการดีๆที่ทางบริษัทฯจัดให้กับพนักงาน


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เพื่อเป็นการ ประกันความมั่นคงในชีวิตสำหรับพนักงานของบริษัทฯ กรณีลาออกจากงาน หรือเสียชีวิต ให้พนักงานทุกคนที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายหลังครบทดลองงานและจะมีการหักเงินสะสมจำนวนร้อยละ 5 % ของอัตราค่าจ้าง และบริษัทฯ สมทบให้ในอัตรา 5 % ของค่าจ้างเมื่อพนักงานอยู่ครบ 3 ปี

กองทุนประกันสังคม
พนักงานที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพหรือตาย อันมิใช่เกิดจากการทำงาน สามารถเรียกร้องสิทธิประโยชน์ทดแทนได้ตามเงื่อนไข ที่ระบุไว้ใน พรบ. ประกันสังคม

ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
บุตรของพนักงานต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และสามารถยื่นเรื่องรับทุนได้ทุกปีจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ยื่นเรื่องได้ที่หน่วยสวัสดิการของบริษัทฯ

การท่องเที่ยวทัศนศึกษา
บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละปีในการจัดทัศนาจรให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
บริษัทฯ จัดงานสังสรรค์ปีใหม่ให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี

การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี
บริษัทฯ มีการจัดการแข่งขันกีฬาสีกระชับมิตรภายในบริษัทเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

วันหยุดพักผ่อนประจำปี
หลังจากที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทฯ แล้ว เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี ได้รับพักร้อน 6 วัน อายุงานครบ 5 ปี ได้รับพักร้อน 10 วัน และ อายุงาน 10 ปี ขึ้นไป ได้รับพักร้อน 15 วัน

เงินรางวัลอายุงานประจำปี
บริษัทฯจะพิจารณามอบรางวัลอายุการทำงานสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมอบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัลอายุงานที่บริษัทฯ กำหนด โดยเริ่มต้นที่ 5 ปี,10 ปี,15 ปี,20 ปี,25 ปี,30 ปี,35 ปี

อาหารเช้าและกลางวัน
บริษัทฯ มีสโมสรสำหรับให้พนักงานรับประทานอาหาร ในราคาสวัสดิการ

เครื่องแบบพนักงาน
พนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัทจะได้รับเครื่องแบบพนักงานปีละ 2 ชุด

รถ รับ – ส่ง พนักงาน
บริษัทฯ จัดรถตู้รับ-ส่งพนักงานตามเส้นทางที่กำหนด โดยพนักงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เงินช่วยเหลือกรณีสมรส / เงินรับขวัญบุตร 2 คน
พนักงานที่ได้รับการบรรจุแล้ว แต่งงานจดทะเบียนสมรส จะได้รับเงินค่าสมรส กรณีมีบุตรหลังจากบรรจุงานแล้ว จะได้เงินรับขวัญ ไม่เกิน 2 คน

เงินช่วยเหลือเนื่องจาก มรณกรรม
พนักงานที่ได้รับการบรรจุ เป็นพนักงานประจำแล้ว บริษัทฯ มีเงินช่วยเหลือกรณี พนักงานหรือ บิดา-มารดา สามี-ภรรยา (ที่จดทะเบียนสมรส) หรือ บุตรของพนักงาน เสียชีวิต

ส่วนลดในการซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของบริษัท
พนักงานจะได้รับส่วนลด 13 % ในการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

ส่วนลดดอกเบี้ยธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรณีกู้ซื้อบ้าน
พนักงานที่บรรจุแล้ว และได้มีการกู้ซื้อบ้านกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเนื่องจากเป็นพนักงานของบริษัท

ค่าครองชีพ
พนักงานที่ผ่านการบรรจุแล้ว จะได้รับเงินค่าครองชีพ

ค่าเบี้ยขยัน
พนักงานที่ได้รับการบรรจุแล้วจะได้รับเบี้ยขยัน ในกรณี ไม่ขาดงาน ไม่ลาป่วย ไม่ลากิจ มาสายเกิน 2 ครั้งในแต่ละเดือน

โบนัสพนักงาน
บริษัทฯจะพิจารณาจ่ายโบนัส พนักงานปีละ 2 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นหลักควบคู่กับสถิติการปฏิบัติงานของพนักงาน

การปรับค่าจ้างประจำปี
บริษัทจะพิจารณาปรับค่าจ้าง-เงินเดือนพนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาจากสถิติการปฏิบัติงานผลงานของพนักงาน และผลการประกอบการของบริษัทฯ ควบคู่กันไป

การตรวจสุขภาพประจำปี
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง

ค่ากะ
พนักงานที่ต้องเข้ากะจะได้รับเงินค่ากะ

ค่าเบี้ยกันดาร
พนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่กันดารจะได้รับค่าเบี้ยกันดารตามวันที่ทำงานจริง

ค่าเที่ยว (สำหรับพนักงานหน่วยจัดส่งสินค้า)
พนักงานขับรถส่งของ ของบริษัทจะได้รับค่าเที่ยวนอกเหนือจากค่าจ้างปกติ

ค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานทีต้องปฏิบัติงานภายนอกบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ กำหนด จะมีเบี้ยเลี้ยงให้ตามลักษณะของการทำงาน และค่าคอมมิชชั่น สำหรับพนักงานขาย