YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

การเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน

การเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน

ผู้สมัครงานจะต้องเตรียมหลักฐานการสมัครงานต่างๆ เช่น

  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  • สำเนาใบรับรองผลการศึกษา 1 ใบ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
  • ใบผ่านการเรียนรักษาดินแดน, ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร, และหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)


การแต่งกาย

  • ผู้สมัครงานควรแต่งกายให้เรียบร้อย
  • ใส่เสื้อคอปกโปโล,เสื้อเชิ้ต กางเกงผ้าทรงสุภาพ
  • รองเท้าหุ้มส้น