YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อพี่น้องของเรา ครั้งที่ 31 ปี2566” มอบทุนการศึกษาและเงินช่วยเหลือค่าชุดนักเรียนให้แก่บุตรพนักงาน

วันที่  30  พฤษภาคม 2566

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน "ผู้มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติดี" ครั้งที่ 31 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานที่มีบุตรอยู่ในช่วงที่ต้องศึกษาเล่าเรียน ในปี 2566 

ทุนเรียนดีและประพฤติดี  มีบุตรพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน  99  ทุนแบ่งเป็น

     - ระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 62  ทุน ทุนละ 3,300 บาท 

     - ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 37 ทุน ทุนละ 5,500 บาท 

รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 420,500 บาท (สี่แสนสองหมี่นห้าร้อยบาท)  

ทุนสนับสนุนชุดนักเรียน ให้บุตรพนักงานตั้งแต่ระดับอนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุนละ 400 บาท จำนวน 282 ทุน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน  112,800 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาท) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การเรียน

รวมทั้งสิ้น  533,300 บาท (ห้าแสนสามหมี่นสามพันสามร้อยบาท) 

และในปี 2566 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยด้านการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง (โควิด-19) Social Distancing  จึงมีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาโดยให้หัวหน้างานทุกหน่วยงานเป็นตัวแทนในการรับมอบแทนพนักงานและบุตรพนักงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันจำนวนมากซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด-19

กลับไปหน้า CSR NEWS