YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการ “ภูเขาทองไม่ทิ้งกัน” ปี 2565 

วันที่  19 มกราคม 2565  บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง มูลค่า 12,500  บาท  ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อสนับสนุนการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ

กลับไปหน้า CSR NEWS