YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อพี่น้องของเรา” ปี2565

วันที่  18 มิถุนายน 2565

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน "ผู้มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติดี“ ครั้งที่ 30 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงาน
และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานที่มีบุตรอยู่ในช่วงที่ต้องศึกษาเล่าเรียน ในปี 2565 
1. ทุนเรียนดีและประพฤติดี  มีบุตรพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน  103  ทุนแบ่งเป็น
  • ระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 64  ทุน ทุนละ 3,300 บาท
  • ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 39 ทุน ทุนละ 5,500 บาท  รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 425,670 บาท (สี่แสนสองหมี่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท)  
2. ทุนสนับสนุนชุดนักเรียนให้บุตรพนักงานตั้งแต่ระดับอนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุนละ 400 บาท จำนวน 290 ทุน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน  116,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาท) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การรียน

รวมทั้งสิ้น  541,670 บาท (ห้าแสนสี่หมี่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท)  และในปี 2565 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยด้านการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง (โควิด-19) Social Distancing  จึงมีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาโดยให้หัวหน้างานทุกหน่วยงานเป็นตัวแทนในการรับมอบแทนพนักงานและบุตรพนักงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันจำนวนมากซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด-19

กลับไปหน้า CSR NEWS