YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

ภูเขาทอง จัดโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2563

 บริษัท ไทพเทพรส จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานตามวัตถุประสงค์ " เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติดี " เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานที่มีบุตรอยู่ในช่วงที่ต้องศึกษาเล่าเรียน ในปี 2563 นี้เป็นครั้งที่ 28 มีบุตรพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 86 ทุนแบ่งเป็น

       - ระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 60  ทุน ทุนละ 3,300 บาท 

       - ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 26 ทุน ทุนละ 5,500 บาท 

รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 341,000 บาท (สามแสนสี่หมี่นหนึ่งพันบาท)  

     ในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยด้านการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง (โควิด-19)  จึงมีนโยบายในการมอบทุนโดยให้ระดับหัวหน้างานเป็นตัวแทนทุกหน่วยงานในการรับมอบทุนแทนพนักงานและบุตรพนักงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันจำนวนมากซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด-19

 

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว

กลับไปหน้า CSR NEWS