YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

ส่งผ่านความสุขเล็กๆ ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 20 มกราคม 2559 ทางบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ได้ส่งผ่านความสุขเล็กๆ ให้กับศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง  บ้านเล้อตอโกร  จังหวัดตาก โดยมอบผ่านคณะตัวแทนชมรมคนสานฝัน ขึ้นไปจัดงานวันเด็กย้อนหลังให้กับเด็กบนภูเขากลับไปหน้า CSR NEWS