YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ให้กับ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนตามหมู่เกาะที่ทุรกันดาร

กลับไปหน้า CSR NEWS