YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

ร่วมสนับสนุนวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ

ในวันที่ 5 ก.พ. 2558 คุณวรัญญา  วิญญรัตน์ รองกรรมการบริหาร และคุณสุณี  วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ตัวแทนบริษัทไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) ได้เข้าร่วมสนับสนุนงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรปราการ ณ ลานเวทีพระประแดงอาเขต สามแยกพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงความสามารถของคนพิการ ให้บริการจดทะเบียนคนพิการ ซ่อมบำรุงรถโยก รถเข็น รับสมัครงานคนพิการ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากฝีมือของคนพิการ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความรู้ความสามารถ สร้างกระแสความเข้าใจที่ดีของสังคมต่อคนพิการ ให้คนพิการได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสทัดเทียมเหมือนกับคนปรกติทั่วไป ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม นอกจากนี้ ยังเป็นการประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้กับคนพิการ เพื่อให้สังคมของจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสังคมแห่งการเอื้ออาทรและเป็นสังคมที่น่าอยู่ รวมทั้ง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดีขึ้นและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปกลับไปหน้า CSR NEWS