YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

ไทยเทพรสสร้างอนาคตสานฝันการศึกษาเยาวชนไทย

 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่เรียนดี ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เด็กและเยาวชนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่ผ่านเกณฑ์มีผลการเรียนและมีความประพฤติดี รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 ทุน โดยแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาทุนการศึกษาละ 3,000 และมัธยมศึกษา 5,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 176,000 บาท

            ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 22 ปี ในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อการศึกษาบุตรพนักงานจนถึงปีนี้ บริษัทฯ ได้ให้การอุปถัมภ์และสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไปแล้วเป็นจำนวนมาก รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 2,292,000 บาท 

 

กลับไปหน้า CSR NEWS