บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

  • มุ่งสู่มาตรฐานสากล
  • มาตรฐานสินค้า
  • กลุ่มพันธมิตร

บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการมอบความพึงพอใจ
สูงสุดให้กับลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยการส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

คุณภาพ สัมพันธภาพที่ดี
ความซื่อสัตย์และ
ความจริงใจ

ด้วยสิ่งนี้ทำให้บริษัทฯ
ประสบความสำเร็จและ
ได้รับรองระบบคุณภาพ
มาตรฐานสากล

01

Product
and
service

มาตรฐานสินค้า

มาตรฐานสินค้า

มากกว่า 60 ปี ที่ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะการพัฒนาสินค้า และบริการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบการผลิตที่ทันสมัย และให้ใส่ใจผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญ

การบริการ

นอกจากผลิตภัณฑ์จะเป็นที่ยอมรับแล้วนั้น อีกสิ่งที่เรามุ่งมั่นคือ การบริการที่คำนึงถึงความพึงพอใจผู้บริโภคเป็นสำคัญ

TEL: 0-2703-4950
Fax: 0-2703-5355

สารจากผู้บริหาร

ในช่วงปี

พ.ศ.2559

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตและจำหน่ายซอสปรุงรส ตราภูเขาทอง รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของ ศรีราชาพานิช และคินซัน แต่บริษัทฯยังไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเสริมความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง และสร้างความเชื่อมั่นที่ดีต่อลูกค้าและผู้บริโภค ทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและชุมชน มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน และดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

02

INVESTOR
RELATIONS

 เรามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลง ที่ผู้บริโภคจะมีบทบาทสำคัญยิ่ง การตลาดจึงต้องปรับรูปแบบให้สอดคล้องและนำสถานการณ์อยู่เสมอ

See more
03

Quality and
Security

การคัดเลือกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

การผลิตอาหารจะได้คุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคได้นั้น ต้องเริ่มต้นมาจากวัตถุดิบที่ดี โดยทางเราจึงได้ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างมาก

กระบวนการผลิต

ทางเรามีความใส่ใจอย่างยิ่งในผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ท่าน โดยท่านสามารถมั่นใจได้ว่าทุกคำที่ท่านรับประทานนั้น เต็มไปด้วยคุณภาพ มีโภชนาการและปลอดภัยอย่างแน่นอน ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้มาจากความตั้งใจและทุ่มเทในการดูแลคุณภาพตลอดทุกขั้นตอนการผลิต

See more
Quality and Security
04

ENVIRONMENTAL
AND ENERGY
RESPONSIBILITY

ความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและดำเนินการตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านน้ำเสีย,อากาศ, กากของเหลือจากกระบวนการผลิต โดยมีกระบวนการจัดการที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

See more
05

News event
ข่าวสารกิจกรรม

See all