YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “GIVE BACK” เติมเต็มความสุขให้น้อง มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่  17-21 เมษายน 2565 

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหารตราภูเขาทอง ให้ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ  ม.เกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ในการจัดโครงการค่ายเยาวชน อนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ณ อุทยานน้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์  มูลค่า 9,000 บาท

กลับไปหน้า CSR NEWS