YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ “เด็กดีภูเขาทอง ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 มอบผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทองให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) จัดให้มีกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทองให้โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ที่ส่งจดหมายแสดงความประสงค์ขอรับของขวัญวันเด็กประจำปี 2565  เพื่อให้นำผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสตราภูเขาทองไปใช้ในกิจกรรมวัยเด็กประจำปี 2565  จำนวน 800 ลัง  คิดเป็นมูลค่า 250,000  บาท กิจกรรมเริ่มเดือนธันวาคม 2564  - เดือนมกราคม 2565

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว

กลับไปหน้า CSR NEWS