YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

ภูเขาทอง จัดโครงการ "ชุมชนสัมพันธ์" ส่งตัวแทนลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆโรงงาน เพื่อรับฟังปัญหา ความเดือดร้อน ความต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ พร้อมมอบผลิตภัณฑ์ตราภูเขาทอง

ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)  มีการดำเนินการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 นี้ จึงได้จัดให้มีโครงการ ‘ ชุมชนสัมพันธ์ ’ เชื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบบริษัทฯ 

          ตลอดเดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2563 ภูเขาทอง ได้ส่งตัวแทนลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆโรงงาน  เพื่อรับฟังปัญหา  ความเดือดร้อน ความต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ  รวมทั้งสำรวจความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน  พร้อมนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงกระบวนการผลิตที่สร้างผลกระทบกับชุมชนให้ลดผลกระทบลงให้น้อยที่สุด   และมอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทองให้แก่ประชาชนในชุมชน  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี  ความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้ประชาชนในชุมชนที่อาศัยโดยรอบบริษัท    โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน  และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี  ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมมีดังต่อไปนี้

          วันที่ 1  มกราคม 2563 และวันที่ 12 สิงหาคม 2563 บมจ.ไทยเทพรส  ร่วมกิจกรรมขุดลอกคลองและเก็บขยะในชุมชนคลองสะพานปูนด้านข้างโรงงาน  ลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม  ทางกลิ่นและลดการสะสมของน้ำเน่าเสีย  โดยมีตัวแทนจากบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม     ตลอดการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ อันดีระหว่างบริษัทฯและชุมชน

          วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563    ตัวแทน บมจ.ไทยเทพรส ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6  ต.ท้ายบ้าน  จัดงานทำบุญผู้สูงอายุในชุมชน  และโครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมคณะกรรมการชุมชน  ณ  ลานอเนกประสงค์ หมู่บ้านพนาสนธิ์  โดยร่วมกับประชาชนจัดทำผ้าปิดจมูก  ผ้าเช็ดมือ  น้ำพริก  ทางบริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทองเพื่อจัดชุดยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชน และผู้สูงอายุของหมู่ 6 ต.ท้ายบ้าน  เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯและชุมชน

          วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563   บมจ.ไทยเทพรส  ส่งตัวแทนร่วมกิจกรรมโครงการเงินอุดหนุนกิจกรรมคณะกรรมการชุมชน กับชุมชนหมู่  5  บริเวณวัดราษฎร์โพธิ์ทอง  มีกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ สอนทำน้ำยาล้างจาน  สเปร์ยฉีดกันยุง  พิมเสนน้ำ  สอนทำขนมวุ้นแฟนซี  เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน   และนำผลิตภัณฑ์ภูเขาทองจัดชุดแจกชุดยังชีพแก่ผู้สูงอายุและประชาชนในชุมชน  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯและชุมชน

          วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563   บมจ. ร่วมโครงการกิจกรรมสร้างอาชีพกับชุมชนหมู่  6 ซอยนกแก้ว  ซึ่งชุมชนอยู่ติดกับด้านข้างโรงงาน  มีฝึกอาชีพทำน้ำยาล้างจาน  สเปร์ยฉีดกันยุง  น้ำยาซักผ้า และแจกจ่ายให้ประชาชนในชุมชน  เพื่อเป็นทางเลือกด้านการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน   และแจกชุดสิ่งของยังชีพแก่ผู้สูงอายุในชุมชน  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯและชุมชน

 

-ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.goldenmountainsauce.com

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว

กลับไปหน้า CSR NEWS