YOUR FLAVOR FULFILLMENT
รสชาติของคุณ ความสุขของคุณ

NEWS AND EVENT
ข่าวสารและกิจกรรม

news event

CSR NEWS

ข่าวกิจกรรมเพื่อสังคม

Image Description
CSR NEWS

โครงการ "มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน " ครั้งที่ 29 ประจำปี 2564

มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2564

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน "ผู้มีผลการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติดี“ ครั้งที่ 29 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานที่มีบุตรอยู่ในช่วงที่ต้องศึกษาเล่าเรียน ในปี 2564  วันที่  14  กันยายน 2564

•ทุนเรียนดีและประพฤติดี  มีบุตรพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน  89 ทุนแบ่งเป็น

       - ระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 58  ทุน ทุนละ 3,300 บาท 

       - ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 31 ทุน ทุนละ 5,500 บาท  รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 360,000 บาท (สามแสนหกหมี่นบาท)  

•ทุนสนับสนุนชุดนักเรียนให้บุตรพนักงานตั้งแต่ระดับอนุบาล1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุนละ 400 บาท จำนวน 299 ทุน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน  120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) เพื่อเป็นทุนสนับสนุนค่าชุดนักเรียน และอุปกรณ์การรียน

รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น  480,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นบาท)  และในปี 2564 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยด้านการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง (โควิด-19) Social Distancing  จึงมีนโยบายในการมอบทุนการศึกษาโดยให้หัวหน้างานทุกหน่วยงานเป็นตัวแทนในการรับมอบแทนพนักงานและบุตรพนักงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันจำนวนมากซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด-19

-ซอสภูเขาทอง -เพราะทุกจานมีเรื่องราว

กลับไปหน้า CSR NEWS