Welcome to ThaiTheparos Plc : บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งทีเป็นผู้มีส่วนได้ เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนชุมชน เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสำเร็จในระยะยาว บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งทีเป็นผู้มีส่วนได้ เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนชุมชน เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น : sauce

-

เปลี่ยนแปลง / % -
สูงสุด - ต่ำสุด -
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) -
มูลค่า (บาท) -

Real-time Quote