คุณภาพ ความปลอดภัย / Quality Policy

มุ่งสู่มาตรฐานสากล Towards international standards.

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเครื่องหมายมาตรฐาน ISO 9002 ปี พ.ศ.2543 และระบบ GMP/HACCP ในปี 2544 และมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 ฉบับปี 2008 ระบบคุณภาพ GMP(Good Manufacturing Practice) ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตอาหารให้ปลอดภัย ระบบคุณภาพ HACCP(Hazard Analysis And Critcal Control Point) ระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหารอย่างต่อเนื่องเมื่อเดือนเมษายน 2553 จากบริษัท SGS(Thailand)


มาตรฐาน GMP/HACCP จากกรมประมง

เป็นการรับรองผลิตภัณฑ์ซอสหอยนางรมที่ผลิตขึ้นมีความปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ และมั่นใจยิ่งขึ้นในผลิตภัณฑ์ซอสหอยนางรม ที่ส่งออกไปต่างประเทศ


มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (มอก.)

จากสำนักงานอาหารและยา (อย.)


เครื่องหมายรับรอง "ฮาลาล"

จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย