คุณภาพ ความปลอดภัย / การออกแบบผลิตภัณฑ์

บริษัทไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เรามุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส โดยยึดหลักคุณภาพและความปลอดภัยเป็นหัวใจของทุกผลิตภัณฑ์ เรามีบุคลากรหรือทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่

  • ขั้นตอนการวางแผนออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งนี้การวิจัยพัฒนายึดหลักกฏระเบียบของลูกค้าปลายทางในแต่ละประเทศเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องต่อกฏหมายประเทศต่างๆ
  • การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในความปลอดภัยของวัตถุดิบ
  • การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อความสะดวกสบายต่อการนำไปใช้งานให้แก่ลูกค้า
  • พร้อมกับมีการทดสอบอายุการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่วิจัยพัฒนาก่อนออกสู่ตลาด และมีการยืนยันความสอดคล้องตามมาตรฐานของลูกค้าแกละกฎหมาย ทั้งทางด้านประสาทสัมผัส ด้านกายภาพ ด้านเคมี และด้านจุลชีววิทยา
  • การใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น