ร่วมงานกับเรา / ตำแหน่งงานว่าง

ผุ้จัดการแผนกวิศวกรรม

รายละเอียดของงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. วางแผน อำนวยการ ติดตามผลฝ่ายวิศวกรรม
2. วางแผน ควบคุม สนับสนุน และตรวจสอบผลการดำเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพต่างๆ และตามระบบ
การจัดการสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายและนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิผล
3. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้รักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ปฎิบัติงานให้สะอาด และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
4. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพต่างๆ และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-  เพศชาย อายุ 35-45 ปี
-  ปริญญาตรี/ โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
-  มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี
-  รู้ระบบ PLC
 
วิธีการสมัคร
- สนใจสมัครด้วยตนเอง
- ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานได้ที่ :ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- สมัครผ่านอีเมลล์
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10280
โทร : 02-703-4444 ต่อ 2414, 2420 (สมัครงาน) 
แฟกซ์ : 02-703-4444 ต่อ 3000
Website : www.thaitheparos.com


ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์

รายละเอียดของงาน
- ดูแลการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายในประเทศ
- สามารถวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการตลาด วิเคราะห์การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย
- วางแผนและจัดทำงบประมาณด้านการตลาด
- บริหารทีมงานการตลาด
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-  จบปริญญาตรี-โท สาขาการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-  มีประสบการณ์ทางด้านการตลาดไม่ต่ำกว่า 5 ปี
-  มีประสบการณ์ทางด้านสินค้าอุปโภคบริโภคทางด้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 
วิธีการสมัคร
-  สนใจสมัครด้วยตนเอง
-  ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานได้ที่ :ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
-  สมัครผ่านอีเมลล์
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10280
โทร : 02-703-4444 ต่อ 2414, 2420 (สมัครงาน) 
แฟกซ์ : 02-703-4444 ต่อ 3000
Website : www.thaitheparos.com


เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

รายละเอียดของงาน
1. ปฏิบัติการควบคุมหน่วยสวัสดิการ
2. จัดทำการเบิก - จ่าย ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน เงินค่าช่วยเหลือต่างๆ ตามระเบียบสวัสดิการ
3. ตรวจสอบการเบิก - จ่าย การซื้ออาหาร และการขายอาหารสวัสดิการ
4. ตรวจสอบการเบิก - จ่าย เครื่องแบบพนักงาน ตามระเบียบสวัสดิการ
5. ตรวจสอบการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในราคาสวัสดิการ และการขายสินค้าอื่นๆ
6. ตรวจสอบการเบิก - จ่าย ค่าว่าจ้างแพทย์ , พยาบาล และตรวจสอบการเบิก - จ่าย ยารักษาโรค
7. ดำเนินการเรื่องเงินกู้ของพนักงาน , เยี่ยมพนักงานที่เจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาล
8. ตรวจสอบรถรับส่งพนักงาน
9. จัดทำเรื่องทุนการศึกษาบุตรพนักงาน , ตรวจสุขภาพประจำปี , งานสันทนาการปีใหม่ , นำเที่ยวและกีฬาของพนักงาน
10. วางแผนและกำหนดวิธีการปฎิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องตามระบบบริหารคุณภาพต่างๆ และระบบ การจัดการสิ่งแวดล้อม
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-  วุฒิ ปวช-ปวส สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-  สามารถใช้โปรม MS office ได้ดี
-  มีความกระตือรือร้น
-  รักงานบริการ
-  มีประสบการณ์
 
วิธีการสมัคร
-  สนใจสมัครด้วยตนเอง
-  ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานได้ที่ :ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
-  สมัครผ่านอีเมลล์
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10280
โทร : 02-703-4444 ต่อ 2414, 2420 (สมัครงาน) 
แฟกซ์ : 02-703-4444 ต่อ 3000
Website : www.thaitheparos.com

 


เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร/ช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค/ช่างยานยนต์

รายละเอียดของงาน
-  ปฎิบัติการ บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร
-  ตรวจเช็คและบำรุงเครื่องจักรตามแผนกซ่อมบำรุงฯ
-  ปฎิบัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักและอุปกรณ์ในขบวนการผลิต 
-  ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งประกอบตู้ Control เครื่องจักร
 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-  วุฒิการศึกษา ปวช. - ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต, ช่างเขียนแบบ, ช่างยนต์ ,ช่างเทคนิค หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
วิธีการสมัคร
-  สนใจสมัครด้วยตนเอง
-  ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานได้ที่ :ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10280
โทร : 02-703-4444 ต่อ 2414, 2420 (สมัครงาน) 
แฟกซ์ : 02-703-4444 ต่อ 3000
Website : www.thaitheparos.com


เจ้าหน้าที่การตลาด

รายละเอียดของงาน
สมุดรายวันจ่ายเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง ของใบสำคัญจ่าย รายละเอียดชื่อบัญชี รหัสส่วนงาน และตัดใบสำคัญจ่าย ออกหนังสือรับรองภาษ๊ หัก ณ ที่จ่าย จัดทำรายละเอียดแยกคชจ. ตามหน่วยงาน ค่าซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ รถยนต์อาคาร และจัดทำคชจ. ขายและบริการแยกตามส่วนงาน เก็บรายละเอียดคชจ. เบ็ดเตล็ด รายงานการใช้โทรศัพท์ ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีในรายงานภาษีซื้อ
 
สถานที่ปฏิบัติงาน ::  จังหวัดสมุทรปราการ 
จำนวน  1 อัตรา
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-  เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
-  ปวช. - ปวส. สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-  มีประสบการณ์ 0 - 1 ปี
-  ทำบัญชีทั่วไป
-  ใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
-  สามารถใช้โปรแกรม AS 400 ได้
 
วิธีการสมัคร
-  สนใจสมัครด้วยตนเอง
-  ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานได้ที่ :ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ  10280
โทร : 02-703-4444 ต่อ 2414, 2420 (สมัครงาน) 
แฟกซ์ : 02-703-4444 ต่อ 3000
Website : www.thaitheparos.com