Investor relations / Financial highlights

งบแสดงฐานะการเงิน

31 December 2016
ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,275.42 47.98
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,383.07 52.02
สินทรัพย์รวม 2,658.49 100.00
หนี้สินหมุนเวียน 226.97 8.54
หนี้สินไม่หมุนเวียน 38.12 1.43
หนี้สินรวม 265.09 9.97
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,393.41 90.03
31 December 2015
ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน 1,309.94 49.41
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,341.04 50.59
สินทรัพย์รวม 2,650.98 100.00
หนี้สินหมุนเวียน 219.91 8.29
หนี้สินไม่หมุนเวียน 37.55 1.42
หนี้สินรวม 257.46 9.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,393.52 90.29

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

31 December 2016
ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขาย 2,666.28 97.24
รายได้อื่น 75.69 2.76
รวมรายได้ 2,741.97 100.00
ต้นทุนขาย 1,731.99 63.17
ค่าใช้จ่ายในการขาย 338.45 12.34
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 157.62 5.75
รวมค่าใช้จ่าย 2,228.06 81.26
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน)กำไร 4.02 0.15
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำไรก่อนภาษีเงินได้ 517.93 18.89
ภาษีเงินได้ 415.00 15.14
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) 1.15